ภาพกิจกรรมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "ระบบ e-TAX และการขออนุญาตเปิดดำเนินการสำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต" ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2564

16 กรกฎาคม 2564
   วันที่ 16 กรกฏาคม 2564 นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการ บีโอไอ พิษณุโลก กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "ระบบ e-TAX และการขออนุญาตเปิดดำเนินการสำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต" โดยมีวิทยากร คุณทรงสิรินุช ตันติเวส นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ และคุณเลิศชาย เอี่ยมไธสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ บรรยายเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย คุณถาวร กันทวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) บรรยายเรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการขออนุญาติเปิดดำเนินการ และ คุณอุทัยวรรณ วัฒนสุวกุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ และคุณเยาวลักษณ์ ชนะหาญ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ กองติดตามและประเมินผลการลงทุน1 บรรยายเรื่อง "การยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์เงินได้นิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์-ระบบ e-TAX" โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้มากถึง 78 คน
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ