บีโอไอฟื้นกิจการ ศูนย์จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบระหว่างประเทศ (IPO) เพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการวัตถุดิบชิ้นส่วน และส่วนประกอบแทนผู้ผลิต

19 กรกฎาคม 2564
บีโอไอฟื้นกิจการ ศูนย์จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบระหว่างประเทศ (IPO)
เพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการวัตถุดิบชิ้นส่วน และส่วนประกอบแทนผู้ผลิต
เงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุน
ต้องเป็นการจัดหา จัดซื้อ วัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ต้องมี หรือเช่าคลังสินค้า และมีการจัดการสินค้าคงคลัง ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้บริหารจัดการคลังสินค้าโดยเฉพาะ
ต้องมีกิจกรรมการจัดหาสินค้า และการจัดการสินค้าอย่างเหมาะสม
ต้องมีแหล่งจัดหาสินค้าจากหลายราย และอย่างน้อยต้องมีแหล่งจัดหาจากในประเทศ
ต้องเป็นการค้าส่งในประเทศ และ/หรือส่งออกต่างประเทศ
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
ขณะนี้มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ
หากมีรายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ติดตามอินโฟกราฟิกบีโอไอ ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น
 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ