ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน หัวข้อ การใช้งานสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบมาตรา 36 โดยระบบฐานข้อมูล RMTS Online

26 สิงหาคม 2564
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน
หัวข้อ การใช้งานสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบมาตรา 36  โดยระบบฐานข้อมูล RMTS Online