ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนการฝึกอบรมออนไลน์ (Zoom Webinar) หัวข้อเรื่อง “การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบมาตรา 36โดยระบบ RMTS Online” ครั้งที่1 – 10 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม และ 25 - 27 สิงหาคม 2564

30 สิงหาคม 2564

          ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน
การฝึกอบรมออนไลน์ (Zoom Webinar) หัวข้อเรื่อง “การใช้สิทธิประโยชน์
ด้านวัตถุดิบมาตรา 36โดยระบบ RMTS Online”  ครั้งที่  1 – 10  ในระหว่างวันที่
19 - 20 สิงหาคม  และ 25 - 27 สิงหาคม 2564