ภาพกิจกรรม ครั้งที่ 1 - 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนหัวข้อเรื่อง “การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบมาตรา 36 โดยระบบ RMTS Online”ผ่านโปรแกรม Zoom

19 สิงหาคม 2564
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นางสาวทยาภรณ์ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (บีโอไอนครราชสีมา)
เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรมออนไลน์ ครั้งที่ 1-2 กิจกรรมการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนหัวข้อเรื่อง “การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบมาตรา 36 โดยระบบ RMTS Online”ผ่านโปรแกรม Zoom ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายปกป้อง จิระเพิ่มพูน พนักงานส่งเสริมการลงทุน เป็นผู้บรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทราบระเบียบและวิธีปฏิบัติขั้นตอนต่างๆ และสามารถ นำวิธีการปฏิบัติในการใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบไปใช้ได้จริงได้อย่างถูกต้อง ศูนย์ฯ มีการจัดฝึกอบรม จำนวน 10 ครั้ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 ท่าน