ภาพกิจกรรม ครั้งที่ 3 - 4 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนหัวข้อเรื่อง “การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบมาตรา 36 โดยระบบ RMTS Online”ผ่านโปรแกรม Zoom

09 กันยายน 2564
        

            วันที่ 20 สิงหาคม 2564   นางสาวทยาภรณ์   ศรีสังข์   ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
(นครราชสีมา)  เป็นประธานกล่าวต้อนรับและและเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน          
เรื่อง “การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบมาตรา 36 โดยระบบ RMTS Online” ครั้งที่ 3 - 4  ผ่านโปรแกรม Zoom
โดยมี นางสาวเพ็ญวลี ภู่ระย้า พนักงานส่งเสริมการลงทุน  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เป็นวิทยากรบรรยาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ ขั้นตอนต่างๆ และสามารถนำความรู้จาก
การฝึกอบรมไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีบริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนเข้าร่วมอบรมในครั้งที่ 1 - 4 รวม 40 ท่าน 
ซึ่งศูนย์ฯ ได้มีกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น  100 ท่าน