ภาพกิจกรรม ครั้งที่ 5 - 6 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนหัวข้อเรื่อง “การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบมาตรา 36 โดยระบบ RMTS Online”ผ่านโปรแกรม Zoom

13 กันยายน 2564
               วันที่ 25 สิงหาคม 2564   นางสาวทยาภรณ์  ศรีสังข์  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
               (นครราชสีมา)  เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน
               เรื่อง “การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบมาตรา 36 โดยระบบ
RMTS Online”ครั้งที่ 5 – 6  ผ่านโปรแกรม Zoom
               โดยมี นางสาวญาดา วุฒิสิงห์ชัย  พนักงานส่งเสริมการลงทุน  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เป็นวิทยากรบรรยาย
               มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ   ขั้นตอนต่างๆ และสามารถนำ
               ความรู้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีบริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนเข้าร่วมอบรมในครั้งที่ 1
6
               รวม 60 ท่าน ซึ่งศูนย์ฯ ได้มีกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  จำนวน 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม
               รวมทั้งสิ้น 100 ท่าน