ภาพกิจกรรม ครั้งที่ 7 - 8 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนหัวข้อเรื่อง “การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบมาตรา 36 โดยระบบ RMTS Online”ผ่านโปรแกรม Zoom

15 กันยายน 2564
              วันที่ 26 สิงหาคม 2564    นางสาวทยาภรณ์  ศรีสังข์  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน เรื่องการใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบมาตรา 36 โดยระบบ RMTS Online” ครั้งที่ 7 - 8 ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีนายปกป้อง  จิระเพิ่มพูน  พนักงานส่งเสริมการลงทุน  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เป็นวิทยากรบรรยายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ ขั้นตอนต่างๆ และสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีบริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนเข้าร่วมอบรมในครั้งที่ 1 8
รวม 80 ท่าน ซึ่งศูนย์ฯ ได้มีกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น
100 ท่าน