ภาพกิจกรรม ครั้งที่ 9 - 10 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนหัวข้อเรื่อง “การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบมาตรา 36 โดยระบบ RMTS Online”ผ่านโปรแกรม Zoom

17 กันยายน 2564
 วันที่ 27 สิงหาคม 2564  นางสาวทยาภรณ์  ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนเรื่อง การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบมาตรา 36 โดยระบบ RMTS Online ผ่านโปรแกรม Zoom จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 9 มีนางสาวญาดา วุฒิสิงห์ชัย และ ครั้งที่ 10 มีนางสาวเพ็ญวลี  ภู่ระย้า พนักงานส่งเสริมการลงทุน ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  เป็นวิทยากรบรรยาย   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ ขั้นตอนต่างๆ และความสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งศูนย์ฯ ได้มีกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน จำนวน 10 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมอบรมตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 10  รวมทั้งสิ้น 100 ท่าน