หลักเกณฑ์บีโอไอด้านการใช้เครื่องจักร

28 กันยายน 2564
หลักเกณฑ์บีโอไอด้านการใช้เครื่องจักร

เครื่องจักรของบีโอไอครอบคลุมเฉพาะเครื่องมือ/ อุปกรณ์ ในโครงการที่บีโอไอให้การส่งเสริม

เครื่องจักรแต่ละประเภทกิจการ
ภาคการผลิต
เครื่องจักรที่ใช้ในสายการผลิต

ภาคบริการ
อุปกรณ์/เครื่องมือ ที่ใช้ในการดำเนินงานในกิจการบริการ เช่น
คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์
เรือ ในกิจการขนส่งทางเรือ


"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
 0 2553 8111
 head@boi.go.th
 www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ