บีโอไอ ยกระดับอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์ เพิ่มสิทธิประโยชน์ภาคการผลิตต้นน้ำ ครอบคลุมทั้ง Supply Chain

30 กันยายน 2564
บีโอไอ ยกระดับอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์ เพิ่มสิทธิประโยชน์ภาคการผลิตต้นน้ำ ครอบคลุมทั้ง Supply Chain
กลุ่มที่1 การผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

กิจการผลิต Wafer ต้นน้ำของ Semiconductor

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 ปี
กิจการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและ/ หรือชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี เงินลงทุนค่าเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี เงินลงทุนค่าเครื่องจักรน้อยกว่า 1,500 ล้านบาท
กลุ่มที่2 การผลิตแผ่นวงจรพิมพ์
กิจการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) แบบ Multiple layer หรือ Flexible
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี เงินลงทุนค่าเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี เงินลงทุนค่าเครื่องจักรน้อยกว่า 1,500 ล้านบาท
กลุ่มที่3 แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
กิจการผลิต Printed Circuit Board Assembly (PCBA)
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี เงินลงทุนค่าเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เงินลงทุนค่าเครื่องจักรน้อยกว่า 500 ล้านบาท
ขณะนี้มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ
หากมีรายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://www.boi.go.th/index.php...
 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ