นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 หารือพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ ผู้แทนของเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

04 มกราคม 2561

  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล    ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 หารือพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ ผู้แทนของเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล ผู้จัดการสำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี ให้การต้อนรับ

สำหรับเทคโนธานี มีพันธกิจหลัก ได้แก่ การเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อสังคมที่ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ และประสานงานการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่ภาคการผลิต ให้มีขีดความสามารถ ในการแข่งขันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม