ภาพกิจกรรมจัดอบรมวิธีปฏิบัติหลังไดัรับการส่งเสริมการลงทุน และข้อควรรู้ทางการบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 14 ธันวาคม 2560

14 ธันวาคม 2560
    นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาในงานอบรมเรื่อง
วิธีปฏิบัติหลังไดัรับการส่งเสริมการลงทุน และข้อควรรู้ทางการบัญชีสำหรับกิจการที่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560  ณ  โรงแรมดุสิตปริ้นเซส จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีนางสาววันทนา ทาตาล   นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการ สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  เป็นวิทยากรบรรยาย  โดยมีผู้เข้า่ร่วมอบรม จำนวน 100 ท่าน