ภาพกิจกรรมการอบรมในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

12 ตุลาคม 2564
         นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล   เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่ นายภาคภูมิ  บูรณบุณย์   นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการ  และนายพลกฤษณ์  ทวีสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 ท่าน