ภาพกิจกรรม "วิธีปฎิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการจัดทำบัญชี BOI " ในวันที่ 8 พฤศจิกายน .2561 ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

08 พฤศจิกายน 2561
               ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ได้จัดอบรม"วิธีปฎิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการจัดทำบัญชี BOI " ในวันที่ 8 พ.ย.2561 ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา  
              การอบรมหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับการส่งเสริมตั้งแต่การขอรับบัตรส่งเสริม ตลอดจนการปฏิบัติหลังจากได้รับการส่งเสริมและการรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการขอใช้สิทธิประโยชน์เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล   โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 180 ท่าน จากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน   สำนักงานสรรพากร    ฯลฯ 
             โดยมีการกล่าวเปิดการอบรม โดย นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล   ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ภาคเช้ามีการบรรยายในหัวข้อ "วิธีปฏฺิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยนางสาววันทนา ทาตาล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน   ภาคบ่าย มีการบรรยายในหัวข้อ"การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" โดยนางอมรา จริตพจน์  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการพิเศษ