ภาพกิจกรรมงานอบรม"วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

23 พฤศจิกายน 2561
          ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ได้จัดงานอบรม"วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"  ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา    มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๖๐ ท่าน  เนื่องจาก สกท.มีการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในงานสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบตามประกาศ ที่ป.๘/๒๕๖๑  เรื่องวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกและประกาศ ที่ ป.๙/๒๕๖๑ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย ค้ำประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS ๒๐๑๑) รวมถึงวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร การอบรมหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ
โดยมีการกล่าวเปิดการอบรม โดย นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล   ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ภาคเช้ามีการบรรยายในหัวข้อ "วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์” โดยนายพลกฤษณ์  ทวีสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน  ชำนาญการพิเศษ ภาคบ่าย มีการบรรยายในหัวข้อ"วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น " โดย
นายภาคภูมิ  บูรณบุณย์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการพิเศษ