บีโอไอกับมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก โควิด-19

14 ตุลาคม 2564
บีโอไอ ได้จัดทำประกาศเรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ป. 5 /2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่สนใจสามารถยื่นขอรับส่งเสริมมาตรการดังกล่าวได้
การผ่อนปรนเงื่อนไขและขยายเวลาการดำเนินการที่ได้สิทธิบีโอไอ ใน 2 กรณี
การผ่อนผันขยายเวลาดำเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น ISO 9002, CMMI หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า โดยโครงการที่ครบกำหนดการดำเนินการให้ได้รับรองมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2564 จะขยายเวลาการดำเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ออกไปอีก 6 เดือน นับจากวันครบกำหนด
การผ่อนผันการขออนุญาตหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 เดือน โดยผู้ได้รับการส่งเสริมหยุดดำเนินกิจการเป็นเวลาเกินกว่า 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตจากบีโอไอ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ