สิทธิบีโอไอ สำหรับ SMEs ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต และการบริการ

19 ตุลาคม 2564
  สิทธิบีโอไอ สำหรับ SMEs 
ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต และการบริการ
   คุณสมบัติ SMEs
     คนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51%
     SMEs ต้องมีรายได้ของกิจการ ทั้งกิจการที่ได้บีโอไอและไม่ได้บีโอไอ รวมกันต่อปีไม่เกิน 500 ล้านบาท ใน 3 ปีแรก 
     ผ่อนปรนเงื่อนไขการลงทุน 
     เงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 500,000 บาท 
     อนุญาตให้นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการได้ มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท 
     สิทธิประโยชน์ เช่น 
     ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี 
     วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 200% ของเงินลงทุน 
     ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
     ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อส่งออก
     ยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2565
     ขณะนี้มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ
หากมีรายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  


"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
   0 2553 8111 
   head@boi.go.th
   www.boi.go.th
   ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ