ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง “ข้อควรรู้ทางการบัญชีและการขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบ e-Tax ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

10 พฤศจิกายน 2564