บีโอไอขยายขอบข่ายมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพการลงทุนทั้งภาคผลิตและการบริการ

08 พฤศจิกายน 2564
บีโอไอขยายขอบข่ายมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เพิ่มศักยภาพการลงทุนทั้งภาคผลิตและการบริการ
1 ด้านการประหยัดพลังงานการใช้พลังงานทดแทน หรือ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพิ่มลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามสัดส่วนที่กำหนด
2 ด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรตามเกณฑ์ที่กำหนด
การนำเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ หรือ หุ่นยนต์มาใช้ในสายการผลิต หรือ การให้บริการที่มีอยู่เดิมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
3 ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ ออกแบบทางวิศวกรรม
การนำความรู้ที่มีอยู่แล้วมาสร้างวัตถุดิบ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิต หรือ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิตเดิมให้ดียิ่งขึ้น
4 ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
มาตรฐาน FSC, PEFCs
ISO 22000, ISO 14061 (SFM)
5 ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
การนำซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือ ระบบสารสนเทศมาใช้ภายในองค์กร
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
การนำซอฟต์แวร์โปรแกรม หรือ ระบบสารสนเทศมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล เช่น National E-payment
6 ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
แผนการลงทุนต้องได้รับความเห็นชอบจาก สวทช.
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0
ยื่นคำขอภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2565
และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันออกบัตรส่งเสริม
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ขณะนี้มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ
หากมีรายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ