ผู้ที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริมและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องยื่นแบบภ.ง.ด.50 และแบบ ภ.ง.ด. 1ก ทางออนไลน์ผ่านระบบ E-FILING ตามที่กรมสรรพากรกำหนด

10 พฤศจิกายน 2564
โปรดทราบ
ผู้ที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564
และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล
ต้องยื่นแบบภ.ง.ด.50 และแบบ ภ.ง.ด. 1ก ทางออนไลน์ผ่านระบบ E-FILING ตามที่กรมสรรพากรกำหนด
ยินยอมให้กรมสรรพากรเปิดเผยข้อมูลทางภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อบีโอไอ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนผ่านเว็บไซต์ https://rdconsent.rd.go.th/RDConsentForm/index.jsp
เพื่อขอใช้สิทธิทางภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบ e-Tax ของบีโอไอ
 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ