บีโอไอส่งเสริมประเภทกิจการยานพาหนะไฟฟ้าครบวงจร

25 พฤศจิกายน 2564
บีโอไอส่งเสริมประเภทกิจการยานพาหนะไฟฟ้าครบวงจร
กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (HEV,PHEV, BEV) และ Platform สำหรับรถ BEV
ลงทุนไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท
BEV&BEVPlatformได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
PHEV ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
HEVไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล
ลงทุนน้อยกว่า 5,000 ล้านบาท
BEV&BEVPlatformได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
PHEV ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
HEVไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 750,000 คันภายในปี 2030
กิจการผลิตรถจักรยานไฟฟ้า
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
กิจการผลิตจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
กิจการผลิตรถสามล้อไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ และ/หรือ Platform สำหรับรถสามล้อไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
กิจการผลิตรถโดยสารไฟฟ้า หรือรถบรรทุกไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ และ/หรือ Platform สำหรับรถโดยสารไฟฟ้าหรือรถบรรทุกไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
กิจการผลิตเรือหรือซ่อมเรือ/กิจการผลิตเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
กิจการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
สถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
***สามารถรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม กรณีมีการลงทุนตามเกณฑ์ที่กำหนด
 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ