ภาพกิจกรรมโครงการชักจูงการลงทุนในประเทศและเสริมสร้างศักยภาพ SMEs และร่วมงาน ซับคอนไทยแลนด์ 2014 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี

15 พฤษภาคม 2559
                  ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  นำโดยนางอรพินทร์  ฤทธิ์ไธสง   นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ   มีการจัดพาคณะนักลงทุน/นักธุรกิจ
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาดูงาน/ศักยภาพการลงทุนและร่วมสัมมนาโครงการชักจูงการลงทุนในประเทศและเสริมสร้างศักยภาพ SMEs และร่วมงาน ซับคอนไทยแลนด์ 2014  ระหว่างวันที่  15 – 17 พฤษภาคม  2557 เส้นทางจังหวัดกรุงเทพมหานคร  จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือทราบถึงโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศ อันจะนำมาซึ่งความพร้อมของนักลงทุนให้เกิดการลงทุนและเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถการผลิตการตลาด การแข่งขันเป็นการสร้างมิตรภาพและเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องระหว่างนักลงทุน สามารถนำมาเป็นแนวทางในการเพิ่มวิสัยทัศน์ ทักษะด้านการบริหารจัดการ การตลาด รวมไปถึงระบบจัดการน้ำจัดการขยะให้กับผู้ประกอบการได้อีกด้วย
                  วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 คณะได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) โดยเข้ารับฟังการบรรยายในส่วนของภาพรวมบริษัท ระบบการจัดการน้ำและระบบกำจัดขยะ 
                  วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 คณะได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยเข้าชมในสายการประกอบแต่ละขั้นตอน ตลอดจนได้ชมการทดสอบรถมอเตอร์ไซด์คันใหญ่อย่างใกล้ชิด 
                  วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เยี่ยมชมบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด  ซึ่งบริษัทได้ให้เข้าชมในบัตรส่งเสริมเลขที่ 1473(2)/2550 ทำการผลิตเกียร์ 1,680,000 ชิ้น/ปี และ ปั๊ม 600,000 ชิ้น/ปี และได้ชมการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันของทางบริษัทอีกด้วย
                  วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เยี่ยมชมบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทได้ให้เข้าเยี่ยมชมตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการผลิต ตลอดจนขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต อธิบายเสียงสัญญาณต่าง ๆ และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำนาหล่ม 
                 วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 เยี่ยมชมงาน Subcon Thailand 2014 งานแสดงอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เป็นงานแสดงอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีไฮไลท์สำคัญคือกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจอย่างเข้มข้นที่่เกิดขึ้นระหว่างงาน โดยงานครั้งที่ผ่านมาสามารถจับคู่ธุรกิจ