ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนใน 9 เดือนแรกของปี 2564 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด

29 พฤศจิกายน 2564