ภาพกิจกรรมโครงการ“สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน ระหว่างวันที่ 1 - 7 มีนาคม 2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น

10 มีนาคม 2558
           ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2  และศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1  กำหนดการจัดพาคณะนักลงทุน/นักธุรกิจ  ศึกษาดูงานโครงการ“สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมรีไซเคิล นวัตกรรม สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน”ระหว่างวันที่ 1 - 7 มีนาคม 2558 
ณ  กรุงโตเกียวและนครโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น  วัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยก้าวขึ้นสู่เวทีนานาชาติและ เตรียมความพร้อมเข้าสู่   AEC  รวมทั้งศึกษาลู่ทางการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ 
           โดยมีกิจการที่เข้าเยี่ยมชมดังนี้  
     1.สหกรณ์การเกษตรวาโกเอ็น (Wagoen)
     2.บริษัท นิชิเร จำกัด มหาชน  เป็นบริษัทผลิตอาหารแช่แข็งและอุตสาหกรรมห้องเย็นที่ใหญ่ที่สุด
        แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

     3.งานนิทรรศการแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย Foodex Japan 2013
     4. บริษัท Rematec Sc จำกัด โรงงานรีไซเคิลกากของเสียอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีน้ำ
     5. กลุ่มบริษัท พานาโซนิค จำกัด กิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
        ในการผลิตพืชผัก โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมกรีนเฮาส์แบบอัตโนมัติ
     6. บริษัท Osaka Gas จำกัด กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ
     7. โรงงาน  Recycle   Mishima   กิจการกำจัดขยะ
     8.
ศูนย์พัฒนาและเชื่อมโยง SMEs  MOBIO Higashi Osaka  ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยประสาน
        และเชื่อมโยงธุรกิจ