ภาพกิจกรรมร่วมเป็นเกียรติกล่าวเปิดงานอบรม หลักสูตร “ขั้นตอนและการเตรียมข้อมูลสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS – 2011” วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

03 กรกฎาคม 2557
        นายวีรพงษ์    ศิริวัน  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2  นครราชสีมา  ได้เป็นประธาน
กล่าวเปิดงานอบรมในหัวข้อหลักสูตร “ขั้นตอนและการเตรียมข้อมูลสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS - 2011”  ในวันพฤหัสบดีที่  3  กรฏกาคม  2557  ณ  ห้องอรพิม  โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยสมาคมสโมสรนักลงทุน (Investor Club Association : IC)   
      ตามที่กรมศุลกากรได้นำระบบ NSW (National Single Window) มาให้บริการในการนำเข้าและ
ส่งออกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ  สมาคมสโมสรนักลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบ RMTS  เพื่อรองรับระบบ NSW ตลอดจนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการกับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน   โดยพัฒนาเป็นระบบ RMTS-2011 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากร การพัฒนาระบบ RMTS ให้สามารถทำงานได้ครบทุกฟังก์ชั่นในระบบงานวัตถุดิบ ซึ่งแนวทางการพัฒนาระบบ  RMTS-2011  เป็นการพัฒนาต่อยอดจากระบบ RMTS เดิม  โดยให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด  และมีการเพิ่มการให้บริการผ่านระบบ Online เพิ่มมากขึ้น
     เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทที่ใช้บริการ RMTS  โดยผ่านศูนย์บริการสมาคมสโมสรนักลงทุน (นครราชสีมา)  ทั้งสิ้น จำนวน  114  ราย  ทางสมาคมฯ จึงได้จัดการอบรมขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้ใช้บริการมีความเข้าใจรูปแบบการทำงานของระบบ  และเตรียมพร้อมก่อนเข้าใช้งานระบบจริง  เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง และใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับอย่างสูงสุด  มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น  90  ท่าน