ภาพกิจกรรมวิทยากรบรรยาย “การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการใหม่ NEC” ในวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 ณ อาคารเจริญภัณฑ์ เบเกอรี่ จังหวัดนครราชสีมา

23 มีนาคม 2557
       นางอรพินทร์   ฤทธิ์ไธสง   นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย
ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการใหม่” ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ในวันเสาร์ที่  22  มีนาคม  2557  ณ  อาคารเจริญภัณฑ์ เบเกอรี่ จังหวัดนครราชสีมา 
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ New Entrepreneurs Creation (NEC)  รุ่นที่ 2 ประจำปี  2557 วัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ  เพื่อสนับสนุนนักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน และพนักงานลูกจ้างที่มีศักยภาพให้สามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง เพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดเล็กในช่วงก่อตั้งกิจการ (3 ปีแรก) ให้อยู่รอดและรักษาสภาพการจ้างงาน เตรียมความพร้อมให้แก่ “ทายาทธุรกิจ” ในการสืบทอดกิจการให้สามารถรักษาสภาพการจ้างงานและสร้างโอกาสขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต