ภาพกิจกรรมการประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น Local Investment ในการประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา

27 กรกฎาคม 2559
                นายวีรพงษ์  ศิริวัน  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  ร่วมประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น Local Investment ในงานประชุมประจำเดือนคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา  ในวันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2559  ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  35 ท่าน  เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนทั้งรายใหญ่และรายเล็กมีการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น สำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่นและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่ๆ รวมถึงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานโดยผู้ประกอบการทั่วไปและผู้ประกอบการท้องถิ่น ทั้งรายใหญ่และรายเล็กจะมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 หรือ 5 ปี แล้วแต่กรณี นอกจากนี้บีโอไอยังส่งเสริมให้เกิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสนับสนุนให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนที่มีประสิทธิภาพและเป็นแหล่งสนับสนุนการท่องเที่ยวได้อีกด้วย