ภาพกิจกรรมวิทยากรบรรยาย “ สภาวะเศรษฐกิจและความต้องการแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา” วันที่ 31 กรกฏาคม 2557 ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

31 กรกฎาคม 2557
                 นายวีรพงษ์    ศิริวัน   ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2   ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ “สภาวะเศรษฐกิจและความต้องการแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา”ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2557
ณ  ห้องชัยพฤกษ์  โรงแรมโคราชรีสอร์ท  ตำบลท่าอ่าง  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
                   ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา  ได้กำหนดจัดสัมมนาตามโครงการสร้างเครือข่าย
แนะแนวอาชีพ  ประจำปี 2557   วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็นประสบการณ์และข้อมูลใน
การหาแนวทางการดำเนินงานด้านการแนะแนวอาชีพและแนะแนวการศึกษา เพื่อศึกษาปัญหา/อุปสรรค ในการ
แนะแนวอาชีพและเพื่อศึกษาความต้องการรับการสนับสนุนด้านการแนะแนวอาชีพของครูแนะแนว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย   คือ ครูแนะแนว จำนวน  70  คน  ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา