ภาพกิจกรรมสัมมนา “ธุรกิจ SMEsกับสิทธิประโยชน์สูงสุดจาก BOI” ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

21 ธันวาคม 2564
  นางอรพินทร์  ฤทธิ์ไธสง   นักวิชการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการ  กล่าวเปิดการสัมมนา “ธุรกิจ SMEs
กับสิทธิประโยชน์สูงสุดจาก BOI” ในวันอังคารที่ 21  มกราคม  2557  ณ  จังหวัดบุรีรัมย์   โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 50  ท่าน เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานฯ   กิจการฟาร์มไก่เนื้อ และฟาร์มเป็ดเนื้อ หน่วยงานเครือข่าย  ในจังหวัดบุรีรัมย์  วัตถุประสงค์เพื่อให้นโยบายส่งเสริม SMEs สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการรายย่อยได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับการผลิตให้ SMEs ไทยได้มาตรฐานมากขึ้น โดยอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ กิจการเลี้ยงไก่เนื้ออุตสาหกรรมต่อเนื่องในวงจรปศุสัตว์เกิดขึ้น   ได้แก่   กิจการเลี้ยงไก่ไข่  กิจการเลี้ยงไข่ไก่เชื้อ กิจการไก่แช่แข็ง  กิจการเลี้ยงเป็ดและกิจการอาหารสัตว์ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
มูลสัตว์  (ขี้ไก่) และเป็นการสร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีระหว่างภาคราชการและเอกชน