ภาพกิจกรรมร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ของเจ้าหน้าที่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 นครราชสีมา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557

01 ธันวาคม 2557

            นายวีรพงษ์ ศิริวัน ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒ นครราชสีมา ได้นำคณะเจ้าหน้าที่พร้อมใจร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒  โดยเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้คำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ความว่า ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและของประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาและตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ