ภาพกิจกรรมการจัดอบรมการบัญชีและภาษีอากรสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

29 ตุลาคม 2557
                นายวีรพงษ์    ศิริวัน  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2  นครราชสีมา  จัดการอบรม
หลักสูตร “การบัญชีและภาษีอากรสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”  ในวันพุธที่  29  ตุลาคม  2557
ณ  ห้องอรพิม  โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา    และเป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรมและบรรยายในหัวข้อ  
“แนวทางปฏิบัติสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม  ได้แก่ บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ได้แก่  นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี  
จำนวน  150 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบหลักภาษีเงินได้นิติบุคคลหลักภาษีอากรเกี่ยวกับกฎหมายสรรพากรสำหรับกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การคำนวณผลประกอบการที่จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  
การเข้าใจการวางระบบบัญชี การบันทึกบัญชีของธุรกิจที่มีกิจการทีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
            ​ภายในงานได้มีการบรรยายให้ความรู้รื่อง “แนวทางการปฏิบัติการบัญชีและภาษีอากร”  โดยนางอมรา  จริตพจน์ 
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน  ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน