ภาพกิจกรรมการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ศทภ.2 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2

31 ตุลาคม 2557
           นายวีรพงษ์    ศิริวัน  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  นครราชสีมา  ได้จัดการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง  
ในวันศุกร์ที่  31  ตุลาคม 2557   ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2   ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ  
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ กฏระเบียบ ข้อกำหนดในการจัดทำเอกสารต่างๆในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ
นางสาวศิริรัตน์  หวังสถิตย์วงษ์  นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ  และนางสาวปาริชาติ  วงศ์เพ็ญทักษ์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ  มาให้ความรู้และตอบข้อซักถามให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม