ภาพกิจกรรมการอบรม “การเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”และอบรม “การบัญชีและภาษีอากรสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ในวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2558ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

28 ธันวาคม 2564
ภาพกิจกรรม
การอบรม
“การเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”
และอบรม “การบัญชีและภาษีอากรสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”
ในวันที่  25 – 26  พฤศจิกายน  2558
ณ  โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
    นายวีรพงษ์   ศิริวัน   ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2 นครราชสีมา จัดอบรม 2  หัวข้อเรื่อง ได้แก่  “การเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” และการอบรม “การบัญชีและภาษีอากรสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ในวันที่  25 - 26  พฤศจิกายน  2558  ณ  ห้องอรพิม   โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา   ให้แก่ บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องทางด้านการบัญชีและภาษี  เช่น  สรรพากร ในพื้นที่รับผิดชอบ  8 จังหวัด  ได้แก่  นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี     โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบระเบียบและวิธีปฏิบัติขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดดำเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ของสำนักงาน   เพื่อให้ทราบหลักภาษีเงินได้นิติบุคคลหลักภาษีอากรเกี่ยวกับกฎหมายสรรพากรสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การคำนวณผลประกอบการที่จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลการเข้าใจการวางระบบบัญชี การบันทึกบัญชีของธุรกิจที่มีกิจการทีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น

        
 
                 วันที่  25   พฤศจิกายน  2558   มีการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”   โดย   นางสาววันทนา    ทาตาล    นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ 
สำนักบริหารการลงทุน 4  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  
                 ในวันที่ 26   พฤศจิกายน  2558   มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติการบัญชีและภาษีอากร”    โดย   นางอมรา  จริตพจน์  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการพิเศษ  สำนักบริหารการลงทุน ๒  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน