บีโอไอขยายขอบข่ายมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพการลงทุนทั้งภาคผลิตและการบริการ

19 มกราคม 2565
    บีโอไอขยายขอบข่ายมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพการลงทุนทั้งภาคผลิตและการบริการ
1 ด้านการประหยัดพลังงานการใช้พลังงานทดแทน หรือ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
   ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพิ่มลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามสัดส่วนที่กำหนด
2 ด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรตามเกณฑ์ที่กำหนด
   การนำเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ หรือ หุ่นยนต์มาใช้ในสายการผลิต หรือ การให้บริการที่มีอยู่เดิมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
3 ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ ออกแบบทางวิศวกรรม
     การนำความรู้ที่มีอยู่แล้วมาสร้างวัตถุดิบ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิต หรือ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิตเดิมให้ดียิ่งขึ้น
4 ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล
    มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
    มาตรฐาน FSC, PEFCs
    ISO 22000, ISO 14061 (SFM)
5 ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
   การนำซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือ ระบบสารสนเทศมาใช้ภายในองค์กร
   การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
   การนำซอฟต์แวร์โปรแกรม หรือ ระบบสารสนเทศมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล เช่น National E-payment
6 ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
    แผนการลงทุนต้องได้รับความเห็นชอบจาก สวทช.
    ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0
   ยื่นคำขอภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2565
และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันออกบัตรส่งเสริม
   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
   ขณะนี้มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ
หากมีรายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ