ภาพกิจกรรมงานสัมมนา มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ควรรู้ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

24 พฤษภาคม 2561
              นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 กล่าวเปิดการสัมมนา 
และบรรยายให้ความรู้เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ควรรู้”  และมีเสวนาในหัวข้อ “EEC กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อนาคตใหม่ที่ยั่งยืน”  โดยวิทยากร นางสาวทยาภรณ์ ศรีสังข์  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการพิเศษ  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
               โดยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2(นครราชสีมา) มีกำหนดจัดสัมมนาเรื่อง“มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ควรรู้” ในวันพฤหัสบดีที่  24 พฤษภาคม  2561  เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่นักธุรกิจ นักลงทุน เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการส่งสริมการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของท่าน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 100 ท่าน