ภาพกิจกรรมการจัดสัมมนา “SMEs ไทย ขอ BOI ง่ายนิดเดียว” กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน ครั้งที่ 124 และ การจัดแสดงชิ้นส่วนของผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วน วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2557

03 ธันวาคม 2557
ภาพกิจกรรมการจัดสัมมนา “SMEs ไทย ขอ BOI ง่ายนิดเดียว”
กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน ครั้งที่ 124
และ การจัดแสดงชิ้นส่วนของผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วน
วันที่  3 – 4  ธันวาคม 2557
ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช และบริษัท โคราชเดนกิ  จำกัด
  
                        นายวีรพงษ์   ศิริวัน  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  เข้าร่วมพิธิเปิดงานสัมมนา
กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน ครั้งที่ 124  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  และหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดงาน “SUBCON THAILAND ROADSHOW” โดยภายในงานมีการจัดสัมมนาพิเศษ กิจกรรมฝึกอบรม กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วนครั้งที่ 124 และการจัดแสดงชิ้นส่วนของบริษัทผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วน ในวันพุธที่  3  ธันวาคม 2557  เวลา 09.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมสุรนารี เอ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช
                        โดยกิจกรรมสัมมนาฯ “SMEs ไทย ขอ BOI ง่ายนิดเดียว” ผู้เข้าร่วมสัมมนา 75 คน กิจกรรม
ตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน ครั้งที่ 124  ผู้เข้าร่วม 85 คน  มีบริษัทผู้ซื้อเข้าร่วม  จำนวน 6 บริษัท  บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน/หน่วยงาน เข้าร่วม จำนวน 36 บริษัทการจัดแสดงชิ้นส่วนของผู้ซื้อและผู้ขาย  จำนวน 23 ราย  การร่วมออกบูธของหน่วยงานเครือข่าย/บริษัท  จำนวน 16 ราย การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบ
การได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีแนวทางการพัฒนาความสามารถในการผลิต พัฒนาความรู้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการปรับประสิทธิภาพการผลิต
และการบริหารงาน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้มีการจัดซื้อชิ้นส่วนภายในประเทศมากขึ้น และเพื่อให้ผู้ประกอบการ
ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิต การจัดการ ระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนจากส่วนกลาง และผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้ง 2 ส่วน ทั้งด้านการตลาด การลงทุน และการผลิต