ภาพกิจกรรมศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุน ในประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม กรุงเทพฯ-พระตะบอง –พนมเปญ -กัมปงจาม –โฮจิมินห์-สวายเรียง ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2557

20 กันยายน 2557
ภาพกิจกรรมศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุน ในประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม
กรุงเทพฯ-พระตะบอง –พนมเปญ -กัมปงจาม –โฮจิมินห์-สวายเรียง  ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2557

                      นายวีรพงษ์   ศิริวัน   ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  (นครราชสีมา) เข้าร่วม
กิจกรรมศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม กรุงเทพฯ-พระตะบอง –พนมเปญ -กัมปงจาม –โฮจิมินห์-สวายเรียง ระหว่างวันที่ 20 – 24  กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลู่ทางและศักยภาพการลงทุนของประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรูป และอื่นๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีนักธุรกิจนักลงทุนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  25  ท่าน