มติบอร์ดบีโอไอเมื่อวันที่ 3 ก.พ.2565 มาตราการส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตร

04 กุมภาพันธ์ 2565
มติบอร์ดบีโอไอเมื่อวันที่ 3 ก.พ.2565 ได้พิจารณาเห็นชอบมาตรการสำคัญ 3 เรื่องดังนี้
1.เปิดประเภทกิจการศูนย์การค้าผลิตผลทางการเกษตรระบบดิจิทัล
2.เปิดประเภทกิจการนิคมหรือเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
3.ขยายขอบข่ายประเภทกิจการให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ใช้สมุนไพรเป็นวัตถุดิบ
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ