มาตรการบีโอไอลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

07 เมษายน 2565
พัฒนาเทคโนโลยีดูแลโลก พร้อมรับสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ
บีโอไอ มุ่งส่งเสริมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ เพื่อบรรลุเป้าหมายของประเทศไทยในการลดสภาวะโลกร้อน ให้สอดคล้องกับการลงทุนเพื่อควา
ยั่งยืน ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) ซึ่งเป็นทิศทางการลงทุนที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อช่วยกันดูแ
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4 มาตรการ
มาตรการบีโอไอลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.มาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนหรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรไปสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้พลังงานลดลงปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ให้มีการนำพลังงานทดแทนมาใช้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณของเสีย น้ำเสีย และอากาศ
สิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี วงเงิน 50% ของเงินลงทุน
2. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อลดผลกระทบจากภาคการเกษตรในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากการปลูกข้าวพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการเกษตรเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี 120% ในวงเงินสนับสนุน
3. การส่งเสริมกิจการยานพาหนะไฟฟ้า และกิจการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า
สิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 - 11 ปี แตกต่างกันตามประเภทกิจการ
4. การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี CCUS (carbon capture utilization and storage) ซึ่งเป็นกระบวนการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้กลับเข้าสู่บรรยากาศได้กรณีใช้เทคโนโลยี CCUS ในกิจการดังนี้ กิจการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
สิทธิประโยชน์
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.boi.go.th/upload/content/e-Newsletter_April.pdf
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ