บีโอไอปรับปรุงมาตรการเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและผู้ประกอบการศักยภาพสูง

06 พฤษภาคม 2565
บีโอไอปรับปรุงมาตรการเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและผู้ประกอบการศักยภาพสูง
ดำเนินกิจการตามขอบข่ายการสนับสนุน 5 ด้าน ดังนี้ 1 ด้านการพัฒนากิจการเกษตรที่ยั่งยืน 2 ด้านเกษตรและเกษตรแปรรูป 3 ด้านอุตสาหกรรมเบา 4 ด้านท่องเที่ยวชุมชน 5 ด้านบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 
สิทธิประโยชน์ กรณีที่1โครงการที่สิ้นสุดสิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว หรือ โครงการที่ไม่ได้รับสิทธิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล (กลุ่มB)
  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี 120% ในวงเงินสนับสนุน กรณีที่2โครงการเดิมที่ยังไม่สิ้นสุดสิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือ โครงการใหม่ที่ได้รับสิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคล (กลุ่มA) เพิ่มวงเงิน ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 120% ในวงเงินสนับสนุน
ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน ภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2565 อ่านประกาศเพิ่มเติม

https://www.boi.go.th/upload/content/24_2564_619b362d5c861.pdf?fbclid=IwAR2QvUwlDXYCyEOj7xc-DWjeAfi4rYAzVARuGkFmeoa60x-dWWfP-6rGgys