ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนใน 3 เดือนแรกของปี 2565 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด

23 พฤษภาคม 2565