บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ยกระดับอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ Industry 4.0

30 พฤษภาคม 2565
บีโอไอ เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องเร่งยกระดับอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ Industry 4.0 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
โดยออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในหลายด้าน เช่น ระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (Automation and Network Technology) การวิเคราะห์ข้อมูลและการปฏิบัติการที่ชาญฉลาด (Smart Operation) หรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการในกระบวนการผลิตและการบริหารองค์กร (Digital Technology in Production & Enterprise Processes) เป็นต้น
อ่านประกาศ ได้ที่ https://www.boi.go.th/.../content/25_2564_61bff836335ef.pdf
อ่านประกาศได้ที่
อ่านบทความ คลิก
 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ