ภาพกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “เปิดประตูโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม” ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

02 มิถุนายน 2565
                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.45 น. กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน (กพท.) ได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “เปิดประตูโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม” ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้สนใจลงทะเบียน 227 คน และมีผู้เข้าร่วมรับฟัง 154 คน โดยมี คุณซ่อนกลิ่น พลอยมี
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนาช่วงแรกเป็นการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ หัวข้อ
“การค้าในเวียดนาม” โดย คุณธนียา ฟูเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย หัวข้อ “นโยบายส่งเสริมการลงทุนของเวียดนาม และบทบาทหน้าที่ของ BOI ในเวียดนาม” โดย คุณอำนาจ จุลชาต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงฮานอย (บีโอไอฮานอย) หัวข้อ “มาตรการทางการเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม” โดย คุณจักรกริช ปิยะศิริกุล หัวหน้าสำนักงานผู้แทน EXIM Bank ณ นครโฮจิมินห์ และ หัวข้อ “SCB Business Anywhere ธุรกิจไม่สะดุด
โอนจ่ายได้ทั่วโลก” โดย คุณสุจารี สีขาว ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ Wholesale Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
                  ในช่วงถัดมาเป็นการอภิปรายในหัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจของนักลงทุนในภูมิภาคสู่ตลาดเวียดนาม” โดยวิทยากรตัวแทนจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคของบีโอไอ มาร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ คุณทยาภรณ์ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) คุณพัชรดา นวกะวงษ์การ   ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) คุณภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา) คุณนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)     โดยมี คุณจันจีรา โสะประจิน นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการช่วงอภิปรายในช่วงสุดท้ายเป็นการเสวนาในหัวข้อ “ก้าวสู่ตลาดเวียดนามอย่างประสบความสำเร็จ” โดยบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนาม ได้แก่ คุณเฉลิมชัย พรศิริปิยกูล Head of International Corporate Affairs บริษัท Central Retail Vietnam และ คุณชัยพร สุปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท SCG Cement-Building Materials Vietnam โดยการสัมมนาครั้งนี้ คุณประภัสสร วุฒิชัยถาวร 
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับปฏิบัติการ ดำเนินรายการเป็นพิธีกร
                    รับชมวิดีโอบันทึกการสัมมนาย้อนหลังและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้บนเว็บไซต์  บีโอไอได้ต่อไป