ภาพกิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)ต้อนรับคณะจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

07 มิถุนายน 2565
          ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2(นครราชสีมา) ต้อนรับคณะจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดนครราชสีมา
          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565    เวลา 09.00 น. นางสาวทยาภรณ์  ศรีสังข์  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) พร้อมด้วยนางอรพินทร์ ฤทธิ์ไธสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ และนายถาวร กันทวงศ์  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะจากธนาคารแห่งประเทศไทย    สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     โดยนางสาวรวิวรรณ์  ศิริเกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางเบญจมาศ  โคตรหนองบัว ผู้ช่วยผู้อำนวยการและทีมงานได้เข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจการ SMEs กิจการ Start Up อุตสาหกรรมที่สนับสนุน BCG Economy  และ Bio Economy  รวมถึงภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะในพื้นที่อีสานตอนล่าง 8 จังหวัด และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในพื้นที่ภาคอีสาน  ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร เช่น กิจการผลิตแป้งมันสำปะหลังและแป้งแปรรูป กิจการเลี้ยงไก่เนื้อและการผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ กิจการเลี้ยงโคเนื้อซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์  จนสามารถยกระดับเป็นโคเนื้อคุณภาพพรีเมี่ยม และอุตสาหกรรมผลิตพลังงานไฟฟ้า เช่น กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ พลังงานชีวมวล  พลังงานแสงอาทิตย์ และ พลังงานลม เป็นต้น