ภาพกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เข้าร่วมกิจกรรมพาคณะนักลงทุนไทยที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ"หรือ TOISC รุ่นที่ 20 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี

01 กรกฎาคม 2565
    ภาพกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)   เข้าร่วมกิจกรรมพาคณะนักลงทุนไทย
ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ"หรือ TOISC รุ่นที่ 20 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี
 
    ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 (ช่วงเช้า)  นางสาวทยาภรณ์ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
พร้อมด้วย นายถาวร กันทวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมพาคณะ
นักลงทุนไทย
ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร“สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” หรือ TOISC รุ่นที่ 20 ศึกษาดูงาน   ณ
จังหวัดอุบลราชธานี นำคณะโดยนางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เข้าพบและรับฟังการบรรยายสรุปด่านศุลกากรช่องเม็ก
โดยมีนายสถาพร
  เจริญกุล ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร  นางพิสมัย ทองมั่น หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1
พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับคณะ มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการค้าชายแดน เพื่อศึกษาลู่ทางการค้า
และการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสสู่การทำธุรกิจในต่างประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารด่านพรมแดนช่องเม็ก
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ต. ช่องเม็ก อ. สิรินธร   จ. อุบลราชธานี
 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
 0 4438 4200
 Korat@boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ