ภาพกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เข้าร่วมกิจกรรมพาคณะนักลงทุนไทยที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ"หรือ TOISC รุ่นที่ 20 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี

01 กรกฎาคม 2565
ภาพกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)   เข้าร่วมกิจกรรมพาคณะนักลงทุน
ไทยที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ"หรือ TOISC รุ่นที่ 20 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี

 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 (ช่วงบ่าย)    เยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุป บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด 
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เอทานอล
และแป้งมันสำปะหลัง ถือเป็นผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้หมุนเวียนในโรงงาน และบริษัทได้ขยายสู่
การพัฒนาสินค้าทางการเกษตรชนิดอื่นที่มีมูลค่าสูง  อีกทั้งบริษัทได้ริเริ่มธุรกิจเกษตรอินทรีย์ โดยมีแผนที่จะปลูกกาแฟอินทรีย์
ข้าวอินทรีย์  และมันสำปะหลังอินทรีย์  เพื่อจำหน่ายและอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประเภทอื่นๆ  
เช่น  อาหารผสมเสร็จที่ผลิตจากหญ้าเนเปียร์  สำหรับการเลี้ยงโคเนื้อ เป็นต้น 

 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
 0 4438 4200
 Korat@boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ