ภาพกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ ภายใต้โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเกษตรอินทรีย์สู่“อุบลโมเดลพลัสนวัตกรรม” ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

24 มิถุนายน 2565

            ในวันที่  16  มิถุนายน 2565    นางสาวทยาภรณ์ ศรีสังข์  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
พร้อมด้วยนายถาวร กันทวงศ์  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง
อินทรีย์ภายใต้โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเกษตรอินทรีย์สู่  “ อุบลโมเดลพลัสนวัตกรรม ”  ของบริษัท
อุบลไบโอ เอทานอล จำกัด(มหาชน)  และรับฟังข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์รุ่นแรกที่
ต.บุ่งหวาย  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  ซึ่งประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนการปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์
ให้ได้คุณภาพดี  มีผลผลิตสูงขึ้น และมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงตามที่บริษัทรับซื้อ  เป็นการเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถยึดเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้  และยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์