ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง“หลักเกณฑ์ใหม่สำหรับ Long-Term Resident Visa (LTR Visa) และการใช้สิทธิประโยชน์ช่างฝีมือผ่านระบบ Single Window” ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

26 กรกฎาคม 2565
                วันที่ 22 กรกฎาคม 2565   นางสาวทยาภรณ์ ศรีสังข์  ผู้อำนวยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรมเรื่อง“หลักเกณฑ์ใหม่สำหรับ Long-Term Resident Visa (LTR Visa) และการใช้สิทธิประโยชน์ช่างฝีมือผ่านระบบ Single Window” เป็นการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  วิทยากรบรรยายจากกลุ่มพิจารณาอนุญาตผู้ชำนาญการต่างประเทศ   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  โดยนางสาวอทิตยา อภิชาตบุตร์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ  และนางสาวลลิดา สอนสง  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย Long-Term Resident (LTR) ให้แก่บริษัทและผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ขั้นตอนและวิธีการรับรองคุณสมบัติ  LTR  ที่ถูกต้อง  ให้แก่ชาวต่างชาติกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องต่างๆ ผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit  ให้แก่ บริษัทที่ใช้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 24 มาตรา 25 และมาตรา 26  มีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ จำนวน 118 คน