ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 ตุลาคม 2565

20 ตุลาคม 2565
เมื่อวันที่  19  ตุลาคม 2565  เวลา 13.30 น. นายอิสระ  อมรกิจบำรุง  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  (นครราชสีมา)  และนางอรพินทร์  ฤทธิ์ไธสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับที่ปรึกษา ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565  ได้บรรยายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ใหม่บีโอไอและสถิติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2565   และนางธิดารัตน์  รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ที่มารับตำแหน่งใหม่  ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3  (On site และ On line) 

 "บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111 กด 1
head@boi.go.th

สำนักงาน BOIKORAT
044 384 200
korat@boi.go.th
http://korat.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ